Main Menu

What’s New?

Vmware Vsphere: Direct Console User Interface ESXi 5.5

Shares

ItWEB – Học Vmware Vsphere 5.5 (Vmware ESXi 5.5) – Direct Console User Interface

Direct Console User Interface

Ở Bài trước , chúng ta đã cùng nhau cài đặt Vmware ESXi 5.5 . Bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Vmware ESXi và Direct Console User Interface.

Direct Console User Interface (DCUI) : Giao diện này dùng để cấu hình các thông số đầu tiên trên hệ thống khi mới cài đặt ESXi (IP, DNS ..v..).

Đây gọi là giao diện DCUI.

cai dat vsphere 5.5 19

Bấm F2 để vào cấu hình. Yêu cầu nhập user, pass. Ta tiến hành đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào màn hình cấu hình hệ thống.

Chúng ta sẽ tìm hiểu các option

cai dat vsphere 5.5 20

Configure Password: thay đổi mật khẩu root.

Configure Lockdown Mode: Chỉ có thể dùng khi kết hợp với Vcenter

Các option thứ 3,4,5,6: liên quan đến Network.

Configure Management Network: cấu hình IP (mặc định sử dụng IP động)

cai dat vsphere 5.5 21

Chúng ta sẽ cấu hình thử IP tĩnh cho ESXi này.

Chọn Configure Management Network -> IP Configuration

Muốn đặt IP tĩnh: bấm phím mũi tên xuống để chọn Set static IP address…

Sau đó bấm phím space bar để chọn.

Cấu hình IP theo nhu cầu. Sau đó bấm Enter để apply.

Sau đó bấm phím Esc rồi bấm Y để apply các cấu hình đã chỉnh rồi bấm F12 để restart.

Nút Esc có chức năng trở về menu trước.

Option: Restart Management Network:  Để renew lại IP nếu dùng IP động

cai dat vsphere 5.5 22

cai dat vsphere 5.5 23

Option: Test Management Network: test mạng (dùng lệnh ping).

Network Restore Options: Để hủy những network ảo, khôi phục  về cấu hình ban đầu (default settings)

cai dat vsphere 5.5 24

Configure Keyboard: Cấu hình bàn phím

Troubleshooting Options (quan trọng nhất)