Saturday, April 17, 2021

Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -
Post Series: Vesta
  1. 1. Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS
  2. 2. Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta

Ngay sau khi cài đặt Vesta CP là bạn đã có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên, để VPS hoạt động ổn định và tối ưu hơn, các bạn có thể chỉnh lại thông số mặc định của Vesta với các file cấu hình bên dưới:

Đường dẫn file cấu hình và log trên RHEL và CentOS

Service

Config

Log

Apache

/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/conf.d/*
/home/$user/conf/web/httpd.conf
/home/$user/conf/web/shttpd.conf (ssl)

/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

PHP

/etc/php.ini
/etc/php.d/*

/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

Nginx

/etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/conf.d/*
/home/$user/conf/web/nginx.conf
/home/$user/conf/web/snginx.conf (ssl)

/var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/error.log
/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

Named

/etc/named.conf
/home/$user/conf/dns/$domain.db

/var/log/messages

Exim

/etc/exim/exim.conf
/home/$user/conf/mail/$domain/*

/var/log/exim/main.log
/var/log/exim/reject.log
/var/log/exim/panic.log

Dovecot

/etc/dovecot/dovecot.conf
/etc/dovecot/conf.d/*
/etc/dovecot.conf (rhel5/centos5)
/home/$user/conf/mail/$domain/passwd

/var/log/dovecot.log

ClamAV

/etc/clamd.conf
/etc/freshclam.conf

/var/log/clamav/clamd.log
/var/log/clamav/freshclam.log
/var/log/messages
/var/log/exim/main.log

SpamAssassin

/etc/mail/spamassassin/local.cf

/var/log/exim/main.log

Roundcube

/etc/roundcubemail/main.inc.php
/etc/roundcubemail/db.inc.php
/etc/httpd/conf.d/roundcubemail.conf

/var/log/roundcubemail/*
/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

MySQL

/etc/my.cnf
/root/.my.cnf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf

/var/log/mysqld.log

phpMyAdmin

/etc/phpMyAdmin/config.inc.php
/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

PostgreSQL

/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf

/var/lib/pgsql/pgstartup.log

phpPgAdmin

/etc/phpPgAdmin/config.inc.php
/etc/httpd/conf.d/phpPgAdmin.conf

/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

Vsftpd

/etc/vsftpd/vsftpd.conf

/var/log/xferlog
/var/log/messages

Vesta

/usr/local/vesta/conf/vesta.conf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf
/usr/local/vesta/conf/ftp.backup.conf
/usr/local/vesta/conf/dns-cluster.conf
/usr/local/vesta/nginx/conf/nginx.conf
/usr/local/vesta/php/lib/php.ini
/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf

/var/log/vesta/system.log
/var/log/vesta/auth.log
/var/log/vesta/nginx-error.log
/usr/local/vesta/php/var/log/php-fpm.log

Đường dẫn file cấu hình và log trên Debian và Ubuntu

Service

Config

Log

Apache

/etc/apache2/apache2.conf
/etc/httpd/conf.d/*
/home/$user/conf/web/apache2.conf
/home/$user/conf/web/sapache2.conf (ssl)

/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

PHP

/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/conf.d/*

/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

Nginx

/etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/conf.d/*
/home/$user/conf/web/nginx.conf
/home/$user/conf/web/snginx.conf (ssl)

/var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/error.log
/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

Named

/etc/bind/named.conf
/home/$user/conf/dns/$domain.db

/var/log/syslog

Exim

/etc/exim4/exim4.conf.template
/home/$user/conf/mail/$domain/*

/var/log/exim4/mainlog
/var/log/exim/rejectlog
/var/log/exim/paniclog

Dovecot

/etc/dovecot/dovecot.conf
/etc/dovecot/conf.d/*
/home/$user/conf/mail/$domain/passwd

/var/log/dovecot.log

ClamAV

/etc/clamav/clamd.conf
/etc/clamav/freshclam.conf

/var/log/clamav/clamav.log
/var/log/clamav/freshclam.log
/var/log/exim4/mainlog

SpamAssassin

/etc/spamassassin/local.cf

/var/log/exim4/mainlog

Roundcube

/etc/roundcube/main.inc.php
/etc/roundcube/db.inc.php
/etc/apache2/conf.d/roundcube

/var/log/roundcube/*
/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

MySQL

/etc/mysql/my.cnf
/root/.my.cnf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf

/var/log/mysql.log
/var/log/mysql/error.log

phpMyAdmin

/etc/phpmyadmin/config.inc.php
/etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf

/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

PostgreSQL

/etc/postgresql/*/main/postgresql.conf
/etc/postgresql/*/main//pg_hba.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf

/var/log/postgresql/postgresql-*-main.log

phpPgAdmin

/etc/phppgadmin/config.inc.php
/etc/apache2/conf.d/phppgadmin

/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

Vsftpd

/etc/vsftpd.conf

/var/log/xferlog
/var/log/syslog

Vesta

/usr/local/vesta/conf/vesta.conf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf
/usr/local/vesta/conf/ftp.backup.conf
/usr/local/vesta/conf/dns-cluster.conf
/usr/local/vesta/nginx/conf/nginx.conf
/usr/local/vesta/php/lib/php.ini
/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf

/var/log/vesta/system.log
/var/log/vesta/auth.log
/var/log/vesta/nginx-error.log
/usr/local/vesta/php/var/log/php-fpm.log

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This