Post Series: Vesta
  1. 1. Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS
  2. 2. Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta

Ngay sau khi cài đặt Vesta CP là bạn đã có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên, để VPS hoạt động ổn định và tối ưu hơn, các bạn có thể chỉnh lại thông số mặc định của Vesta với các file cấu hình bên dưới:

Đường dẫn file cấu hình và log trên RHEL và CentOS

Service

Config

Log

Apache

/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/conf.d/*
/home/$user/conf/web/httpd.conf
/home/$user/conf/web/shttpd.conf (ssl)

/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

PHP

/etc/php.ini
/etc/php.d/*

/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

Nginx

/etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/conf.d/*
/home/$user/conf/web/nginx.conf
/home/$user/conf/web/snginx.conf (ssl)

/var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/error.log
/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

Named

/etc/named.conf
/home/$user/conf/dns/$domain.db

/var/log/messages

Exim

/etc/exim/exim.conf
/home/$user/conf/mail/$domain/*

/var/log/exim/main.log
/var/log/exim/reject.log
/var/log/exim/panic.log

Dovecot

/etc/dovecot/dovecot.conf
/etc/dovecot/conf.d/*
/etc/dovecot.conf (rhel5/centos5)
/home/$user/conf/mail/$domain/passwd

/var/log/dovecot.log

ClamAV

/etc/clamd.conf
/etc/freshclam.conf

/var/log/clamav/clamd.log
/var/log/clamav/freshclam.log
/var/log/messages
/var/log/exim/main.log

SpamAssassin

/etc/mail/spamassassin/local.cf

/var/log/exim/main.log

Roundcube

/etc/roundcubemail/main.inc.php
/etc/roundcubemail/db.inc.php
/etc/httpd/conf.d/roundcubemail.conf

/var/log/roundcubemail/*
/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

MySQL

/etc/my.cnf
/root/.my.cnf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf

/var/log/mysqld.log

phpMyAdmin

/etc/phpMyAdmin/config.inc.php
/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

PostgreSQL

/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf

/var/lib/pgsql/pgstartup.log

phpPgAdmin

/etc/phpPgAdmin/config.inc.php
/etc/httpd/conf.d/phpPgAdmin.conf

/var/log/httpd/domains/$domain.log
/var/log/httpd/domains/$domain.error.log

Vsftpd

/etc/vsftpd/vsftpd.conf

/var/log/xferlog
/var/log/messages

Vesta

/usr/local/vesta/conf/vesta.conf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf
/usr/local/vesta/conf/ftp.backup.conf
/usr/local/vesta/conf/dns-cluster.conf
/usr/local/vesta/nginx/conf/nginx.conf
/usr/local/vesta/php/lib/php.ini
/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf

/var/log/vesta/system.log
/var/log/vesta/auth.log
/var/log/vesta/nginx-error.log
/usr/local/vesta/php/var/log/php-fpm.log

Đường dẫn file cấu hình và log trên Debian và Ubuntu

Service

Config

Log

Apache

/etc/apache2/apache2.conf
/etc/httpd/conf.d/*
/home/$user/conf/web/apache2.conf
/home/$user/conf/web/sapache2.conf (ssl)

/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

PHP

/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/conf.d/*

/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

Nginx

/etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/conf.d/*
/home/$user/conf/web/nginx.conf
/home/$user/conf/web/snginx.conf (ssl)

/var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/error.log
/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

Named

/etc/bind/named.conf
/home/$user/conf/dns/$domain.db

/var/log/syslog

Exim

/etc/exim4/exim4.conf.template
/home/$user/conf/mail/$domain/*

/var/log/exim4/mainlog
/var/log/exim/rejectlog
/var/log/exim/paniclog

Dovecot

/etc/dovecot/dovecot.conf
/etc/dovecot/conf.d/*
/home/$user/conf/mail/$domain/passwd

/var/log/dovecot.log

ClamAV

/etc/clamav/clamd.conf
/etc/clamav/freshclam.conf

/var/log/clamav/clamav.log
/var/log/clamav/freshclam.log
/var/log/exim4/mainlog

SpamAssassin

/etc/spamassassin/local.cf

/var/log/exim4/mainlog

Roundcube

/etc/roundcube/main.inc.php
/etc/roundcube/db.inc.php
/etc/apache2/conf.d/roundcube

/var/log/roundcube/*
/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

MySQL

/etc/mysql/my.cnf
/root/.my.cnf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf

/var/log/mysql.log
/var/log/mysql/error.log

phpMyAdmin

/etc/phpmyadmin/config.inc.php
/etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf

/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

PostgreSQL

/etc/postgresql/*/main/postgresql.conf
/etc/postgresql/*/main//pg_hba.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf

/var/log/postgresql/postgresql-*-main.log

phpPgAdmin

/etc/phppgadmin/config.inc.php
/etc/apache2/conf.d/phppgadmin

/var/log/apache2/domains/$domain.log
/var/log/apache2/domains/$domain.error.log

Vsftpd

/etc/vsftpd.conf

/var/log/xferlog
/var/log/syslog

Vesta

/usr/local/vesta/conf/vesta.conf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf
/usr/local/vesta/conf/ftp.backup.conf
/usr/local/vesta/conf/dns-cluster.conf
/usr/local/vesta/nginx/conf/nginx.conf
/usr/local/vesta/php/lib/php.ini
/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf

/var/log/vesta/system.log
/var/log/vesta/auth.log
/var/log/vesta/nginx-error.log
/usr/local/vesta/php/var/log/php-fpm.log