Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2

DHCP là gì? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark