Saturday, April 10, 2021

Thiết lập mạng trên CentOS 7 – Linux WebServer

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

 

1. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ.

# Đặt tên máy chủ

[[email protected] ~]# hostnamectl set-hostname demo.yourdomain.com

# Hiển thị thiết bị

[[email protected] ~]# nmcli d
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eth0 ethernet connected eth0
lo loopback unmanaged --

# Thiết lập địa chỉ IPv4 ⇒ nmcli *** [Địa chỉ IP]

[[email protected] ~]# nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.0.0.30/24 

# Thiết lập default gateway

[[email protected] ~]# nmcli c modify eth0 ipv4.gateway 10.0.0.1

# Thiết lập DNS

[[email protected] ~]# nmcli c modify eth0 ipv4.dns 10.0.0.1

# Thiết lập hướng dẫn cho các thiết lập tĩnh ( tự động cho DHCP)

[[email protected] ~]# nmcli c modify eth0 ipv4.method manual

# khởi động lại interface và reload cài đặt

[[email protected] ~]# nmcli c down eth0; nmcli c up eth0 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1)

# Hiển thị cài đặt

[[email protected] ~]# nmcli d show eth0
GENERAL.DEVICE: eth0
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.HWADDR: 00:0C:29:CD:9C:2D
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: eth0
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/0
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.ADDRESS[1]: ip = 10.0.0.30/24, gw = 10.0.0.1
IP4.DNS[1]: 10.0.0.1
IP6.ADDRESS[1]: ip = fe80::20c:29ff:fecd:9c2d/64, gw = ::

# Hiển thị trạng thái

[[email protected] ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 00:0c:29:cd:9c:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.0.30/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::20c:29ff:fecd:9c2d/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever

2. Vô hiệu hoá địa chỉ IPv6 nếu bạn không cần nó.

[root @ localhost ~] # vi / etc / default / grub

# Dòng 6: Thêm

GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1 rd.lvm.lv=fedora-server/root.....

# Áp dụng thay đổi

[[email protected] ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 
[[email protected] ~]# reboot
- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This