Main Menu

What’s New?

Hướng dẫn kích hoạt BIND trên CentOS 7

Shares
[[email protected] ~]# systemctl start named
[[email protected] ~]# systemctl enable named

2. Nếu đang chạy Firewalld, hãy cho phép dịch vụ DNS Server. BIND sử dụng port 53/TCP, UDP.

[[email protected] ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent success
[[email protected] ~]# firewall-cmd --reload success

3. Thay đổi DNS Server

[[email protected] ~]# nmcli c modify eno16777736 ipv4.dns 10.0.0.30
[[email protected] ~]# nmcli c down eno16777736; nmcli c up eno16777736

4. Names và Address được phân giải thành công

[[email protected] ~]# dig demo.hocmangmaytinh.com.
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> demo.yourdomain.com.
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41735
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;demo.yourdomain.com. IN A ;; ANSWER SECTION:
demo.yourdomain.com. 86400 IN A 10.0.0.30 ;; AUTHORITY SECTION:
yourdomain.com. 86400 IN NS demo.yourdomain.com. ;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Thu Jul 10 14:43:35 JST 2014
;; MSG SIZE rcvd: 75
[[email protected] ~]# dig -x 10.0.0.30
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> -x 10.0.0.30
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14268
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2 ;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;30.0.0.10.in-addr.arpa. IN PTR ;; ANSWER SECTION:
30.0.0.10.in-addr.arpa. 86400 IN PTR demo.yourdomain.com. ;; AUTHORITY SECTION:
0.0.10.in-addr.arpa. 86400 IN NS demo.yourdomain.com. ;; ADDITIONAL SECTION:
demo.yourdomain.com. 86400 IN A 10.0.0.30 ;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Thu Jul 10 14:44:39 JST 2014
;; MSG SIZE rcvd: 111