Saturday, April 10, 2021

Hướng dẫn kích hoạt BIND trên CentOS 7

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -
[[email protected] ~]# systemctl start named
[[email protected] ~]# systemctl enable named

2. Nếu đang chạy Firewalld, hãy cho phép dịch vụ DNS Server. BIND sử dụng port 53/TCP, UDP.

[[email protected] ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent success
[[email protected] ~]# firewall-cmd --reload success

3. Thay đổi DNS Server

[[email protected] ~]# nmcli c modify eno16777736 ipv4.dns 10.0.0.30
[[email protected] ~]# nmcli c down eno16777736; nmcli c up eno16777736

4. Names và Address được phân giải thành công

[[email protected] ~]# dig demo.hocmangmaytinh.com.
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> demo.yourdomain.com.
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41735
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;demo.yourdomain.com. IN A ;; ANSWER SECTION:
demo.yourdomain.com. 86400 IN A 10.0.0.30 ;; AUTHORITY SECTION:
yourdomain.com. 86400 IN NS demo.yourdomain.com. ;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Thu Jul 10 14:43:35 JST 2014
;; MSG SIZE rcvd: 75
[[email protected] ~]# dig -x 10.0.0.30
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> -x 10.0.0.30
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14268
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2 ;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;30.0.0.10.in-addr.arpa. IN PTR ;; ANSWER SECTION:
30.0.0.10.in-addr.arpa. 86400 IN PTR demo.yourdomain.com. ;; AUTHORITY SECTION:
0.0.10.in-addr.arpa. 86400 IN NS demo.yourdomain.com. ;; ADDITIONAL SECTION:
demo.yourdomain.com. 86400 IN A 10.0.0.30 ;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Thu Jul 10 14:44:39 JST 2014
;; MSG SIZE rcvd: 111
- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This