Main Menu

What’s New?

Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer

Shares

Cài đặt BIND để cấu hình DNS Server phân giải tên miền hoặc địa chỉ IP trên CentOS 7.

1. Cài đặt BIND

[[email protected] ~]# yum -y install bind bind-utils

2. Cấu hình BIND

Ví dụ này hiển thị để thiết lập với địa chỉ IP Grobal [172.16.0.80/29], Địa chỉ IP Private [10.0.0.0/24], Tên miền [yourdomain.com]. Tuy nhiên, Hãy sử dụng địa chỉ IP và tên miền riêng của bạn khi bạn cấu hình máy chủ của riêng bạn. (Thực ra, [172.16.0.80/29] là dành cho địa chỉ IP Private).

[[email protected] ~]# vi /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
// options { # thay đổi( listen all ) listen-on port 53 { any; };
 # thay đổi nếu không sử dụng IPv6
 listen-on-v6 { none; }; directory "/var/named"; dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; # query range ( set internal server and so on ) allow-query { localhost; 10.0.0.0/24; }; # transfer range ( set it if you have secondary DNS ) allow-transfer { localhost; 10.0.0.0/24; }; recursion yes; dnssec-enable yes; dnssec-validation yes; dnssec-lookaside auto; /* Path to ISC DLV key */ bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; pid-file "/run/named/named.pid"; session-keyfile "/run/named/session.key";
};
logging { channel default_debug { file "data/named.run"; severity dynamic; };
}; # thay đổi tất cả từ đoạn này
view "internal" { match-clients { localhost; 10.0.0.0/24; }; zone "." IN { type hint; file "named.ca"; }; zone "yourdomain.com" IN { type master; file "yourdomain.com.lan"; allow-update { none; }; }; zone "0.0.10.in-addr.arpa" IN { type master; file "0.0.10.db"; allow-update { none; }; };
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
};
view "external" { match-clients { any; }; allow-query { any; }; recursion no; zone "yourdomain.com" IN { type master; file "yourdomain.com.wan"; allow-update { none; }; }; zone "80.0.16.172.in-addr.arpa" IN { type master; file "80.0.16.172.db"; allow-update { none; }; };
}; # allow-query ⇒ query range you permit
# allow-transfer ⇒ the range you permit to transfer zone info
# recursion ⇒ allow or not to search recursively
# view "internal" { *** }; ⇒ write for internal definition
# view "external" { *** }; ⇒ write for external definition # For How to write for reverse resolving, Write network address reversely like below
# 10.0.0.0/24
# network address ⇒ 10.0.0.0
# range of network ⇒ 10.0.0.0 - 10.0.0.255
# how to write ⇒ 0.0.10.in-addr.arpa # 172.16.0.80/29
# network address ⇒ 172.16.0.80
# range of network ⇒ 172.16.0.80 - 172.16.0.87
# how to write ⇒ 80.0.16.172.in-addr.arpa