0 Shares 1116 Views

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Mar 24, 2013
0 1117

Cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn:

Code:

yum -y update

Cài đặt các gói cần thiết:

Code:

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan


Và bắt đầu chạy trình cài đặt DirectAdmin:

Code:

wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh

Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình nhập ID khách hàng của bạn và ID giấy phép theo yêu cầu.

Xin chúc mừng! DirectAdmin được cài đặt.

Bạn có thể tìm hiểu thêm hướng dẫn tại DirectAdmin Installation Guide

You may be interested

Most from this category