Main Menu

What’s New?

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin (DA) trên CentOS

Shares

Bài này hướng dẫn các bạn cách cài đặt DA để quản lý hosting trên Linux.

Sau khi đăng nhập vào VPS/Server thông qua kết nối SSH, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Update centos

yum update -y

Bươc 2: Cài các thư viện cần thiết cho DirectAdmin

CentOS 5 and 6

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx db4-devel

CentOS 7

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel

Bước 3: Bắt đầu chạy trình cài đặt DirectAdmin:

wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh

Bước 4: Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình, nhập Client ID và License ID theo yêu cầu.

DirectAdmin đã cài đặt thành công.