Main Menu

What’s New?

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release 7.1.1503 (Core) # mysql -v Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id

Hướng dẫn sử dụng Directadmin cơ bản

Bước 1: Login Sau khi đăng ký hosting bạn sẽ nhận được một email gửi đầy đủ thông tin về đường link truy cập trang quản lý directadmin, username và mật khẩu để truy cập. Nếu tên miền của bạn

Tạo một tài khoản FTP trên Directadmin

1 -  Truy cập vào directadmin http://domain:2222  với user quản lý  2 - Bên trong giao diện ,chọn  ‘FTP Management’ bên dưới mục  ‘Your Account’. 3 - sau khi vào 'FTP Management' , nhấn chọn ' create FTP Management' 4- Khai báo