Main Menu

What’s New?

[Plesk] Hướng dẫn tìm, thay đổi đường dẫn server backup mặc định

Shares

Cấu hình đường dẫn thư mục chính nằm ở /etc/psa/psa.conf và được thiết lập bởi DUMP_D

Để thay đổi đường dẫn  server backup mặc định ta thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Tạo một thư mục chứa sao lưu:

Mở file /etc/psa/psa.conf

Thay đổi giá trị của DUMP_D một đã tạo ở bước 1: /plesk_backups thành

Phân quyền cho  /plesk_backups:

Khởi động lại dịch vụ  sw-cp-server

Bây giờ cấu hình đường dẫn sao lưu sẽ được lưu trữ trong thư mục /plesk_backup

Chúc bạn thành công!