Thursday, May 13, 2021

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example:

# cat /etc/redhat-release 
CentOS Linux release 7.1.1503 (Core) 
# mysql -v
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or g.
Your MariaDB connection id is 2
Server version: 5.5.44-MariaDB MariaDB Server

I’m going to remove MariaDB with this command:

yum remove mariadb mariadb-server

Create /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo and place the following contents into it:

# MariaDB 10.1 RedHat repository list - created 2016-02-06 03:30 UTC
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/rhel7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Reinstall MariaDB with this command:

yum install mariadb mariadb-server

(Accept the importing of the RPM-GPG-KEY-MariaDB key with a “Y”)

You’ll want to start MariaDB and make sure it’s enabled to start on boot:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb.service

IMPORTANT: You can then run mysql_upgrade to update the databases to the new MariaDB version.

And the upgrade is now complete:

# mysql -v
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.1.11-MariaDB MariaDB Server
- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This