Main Menu

What’s New?

Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 1)

Shares

Cài đặt GuestOS và tạo một máy ảo cho KVM trên CentOS 7.

Cài đặt GuestOS

[[email protected] ~]# mkdir -p /var/kvm/images # create a new Storage Pool
[[email protected] ~]# virt-install 
# tên của máy ảo
--name centos7 
# số lượng bộ nhớ Ram của máy ảo
--ram 4096 
# vị trí của ổ đĩa của máy ảo và số lượng đĩa của máy ảo
--disk path=/var/kvm/images/centos7.img,size=30 
# các CPU ảo
--vcpus 2 
# loại GuestOS
--os-type linux 
--os-variant rhel7 
# các loại mạng của máy ảo
--network bridge=br0 
# coại hình đồ họa
--graphics none 
# kiểu điều khiển
--console pty,target_type=serial 
# xác định vị trí lắp đặt từ --location 'http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/centos/7/os/x86_64/' # các tham số được đặt trong kernel
--extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial'
Starting install...# bắt đầu cài đặt

Sau khi cài đặt xong, khởi động lại và đăng nhập

CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-123.el7.x86_64 on an x86_64 localhost login:
[[email protected] ~]# # nhấn Ctrl + ]
[[email protected] ~]# # Host's console
[[email protected] ~]# virt-clone --original centos7 --name template --file /var/kvm/images/template.img Allocating 'template.img' | 20 GB 01:44
Clone 'template' created successfully.

# disk image

[[email protected] ~]# ll /var/kvm/images/template.img
-rwxr-xr-x 1 root root 32212254720 Jul 11 23:34 /var/kvm/images/template.img

# xml file

[[email protected] ~]# ll /etc/libvirt/qemu/template.xml -rw------- 1 root root 1843 Jul 11 23:32 /etc/libvirt/qemu/template.xml

Xác định một Storage Pool mới.

[[email protected] ~]# mkdir /etc/libvirt/storage
[[email protected] ~]# vi /etc/libvirt/storage/disk01.xml

# xác định pool

[[email protected] ~]# virsh pool-define /etc/libvirt/storage/disk01.xml
Pool disk01 defined from /etc/libvirt/storage/disk01.xml

# bắt đầu pool

[[email protected] ~]# virsh pool-start disk01
Pool disk01 started

# đặt auto-start

[[email protected] ~]# virsh pool-autostart disk01
Pool disk01 marked as autostarted

# xác nhận hiển thị danh sách pool

[[email protected] ~]# virsh pool-list
Name State Autostart
-----------------------------------------
disk01 active yes

# hiện thị pool chi tiết

[[email protected] ~]# virsh pool-info disk01
Name: disk01
UUID: 2de62477-7132-4512-b5d8-003e28da105c
State: running
Persistent: yes
Autostart: yes
Capacity: 197.17 GiB
Allocation: 2.90 GiB
Available: 194.27 GiB