Saturday, April 17, 2021

Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 1)

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

Cài đặt GuestOS và tạo một máy ảo cho KVM trên CentOS 7.

Cài đặt GuestOS

[[email protected] ~]# mkdir -p /var/kvm/images # create a new Storage Pool
[[email protected] ~]# virt-install 
# tên của máy ảo
--name centos7 
# số lượng bộ nhớ Ram của máy ảo
--ram 4096 
# vị trí của ổ đĩa của máy ảo và số lượng đĩa của máy ảo
--disk path=/var/kvm/images/centos7.img,size=30 
# các CPU ảo
--vcpus 2 
# loại GuestOS
--os-type linux 
--os-variant rhel7 
# các loại mạng của máy ảo
--network bridge=br0 
# coại hình đồ họa
--graphics none 
# kiểu điều khiển
--console pty,target_type=serial 
# xác định vị trí lắp đặt từ --location 'http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/centos/7/os/x86_64/' # các tham số được đặt trong kernel
--extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial'
Starting install...# bắt đầu cài đặt

Sau khi cài đặt xong, khởi động lại và đăng nhập

CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-123.el7.x86_64 on an x86_64 localhost login:
[[email protected] ~]# # nhấn Ctrl + ]
[[email protected] ~]# # Host's console
[[email protected] ~]# virt-clone --original centos7 --name template --file /var/kvm/images/template.img Allocating 'template.img' | 20 GB 01:44
Clone 'template' created successfully.

# disk image

[[email protected] ~]# ll /var/kvm/images/template.img
-rwxr-xr-x 1 root root 32212254720 Jul 11 23:34 /var/kvm/images/template.img

# xml file

[[email protected] ~]# ll /etc/libvirt/qemu/template.xml -rw------- 1 root root 1843 Jul 11 23:32 /etc/libvirt/qemu/template.xml

Xác định một Storage Pool mới.

[[email protected] ~]# mkdir /etc/libvirt/storage
[[email protected] ~]# vi /etc/libvirt/storage/disk01.xml

# xác định pool

[[email protected] ~]# virsh pool-define /etc/libvirt/storage/disk01.xml
Pool disk01 defined from /etc/libvirt/storage/disk01.xml

# bắt đầu pool

[[email protected] ~]# virsh pool-start disk01
Pool disk01 started

# đặt auto-start

[[email protected] ~]# virsh pool-autostart disk01
Pool disk01 marked as autostarted

# xác nhận hiển thị danh sách pool

[[email protected] ~]# virsh pool-list
Name State Autostart
-----------------------------------------
disk01 active yes

# hiện thị pool chi tiết

[[email protected] ~]# virsh pool-info disk01
Name: disk01
UUID: 2de62477-7132-4512-b5d8-003e28da105c
State: running
Persistent: yes
Autostart: yes
Capacity: 197.17 GiB
Allocation: 2.90 GiB
Available: 194.27 GiB
- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This