Main Menu

What’s New?

Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7

Shares

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server.

[root@yourdomain.com ~]# yum -y install dhcp
[root@yourdomain.com ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
# tạo mới
# xác định domain name
option domain-name "yourdomain.com";
# xác định hostname và IP address server
option domain-name-servers demo.yourdomain.com.com;
# thời gian cho thuê mặc định
default-lease-time 600;
# thời gian thuê tối đa
max-lease-time 7200;
# DHCP Server này được khai báo hợp lệ
authoritative;
# chỉ định địa chỉ mạng và subnet mask
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  # xác định range của địa chỉ IP 
  range dynamic-bootp 10.0.0.200 10.0.0.254;
  # xác định địa chỉ broadcast
  option broadcast-address 10.0.0.255;
  # xác định default gateway
  option routers 10.0.0.1;
}

2. Nếu đang chạy Firewalld, hãy cho phép dịch vụ DHCP. DHCP Server sử dụng port 67/UDP.

[root@yourdomain.com ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent 
success
[root@yourdomain.com ~]# firewall-cmd --reload 
success