Saturday, April 10, 2021

Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server.

[root@yourdomain.com ~]# yum -y install dhcp
[root@yourdomain.com ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
# tạo mới
# xác định domain name
option domain-name "yourdomain.com";
# xác định hostname và IP address server
option domain-name-servers demo.yourdomain.com.com;
# thời gian cho thuê mặc định
default-lease-time 600;
# thời gian thuê tối đa
max-lease-time 7200;
# DHCP Server này được khai báo hợp lệ
authoritative;
# chỉ định địa chỉ mạng và subnet mask
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  # xác định range của địa chỉ IP 
  range dynamic-bootp 10.0.0.200 10.0.0.254;
  # xác định địa chỉ broadcast
  option broadcast-address 10.0.0.255;
  # xác định default gateway
  option routers 10.0.0.1;
}

2. Nếu đang chạy Firewalld, hãy cho phép dịch vụ DHCP. DHCP Server sử dụng port 67/UDP.

[root@yourdomain.com ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent 
success
[root@yourdomain.com ~]# firewall-cmd --reload 
success
- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This