Saturday, April 10, 2021

Hướng dẫn cài đặt KVM trên CentOS 7

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

KVM là gì?

KVM là công nghệ ảo hóa mới cho phép ảo hóa thực sự trên nền tảng phần cứng. Do đó máy chủ KVM giống như XEN được cung cấp riêng tài nguyên để sử dụng, tránh việc tranh chấp tài nguyên với máy chủ khác trên cùng node. Máy chủ gốc được cài đặt Linux, nhưng KVM hỗ trợ tạo máy chủ ảo có thể chạy cả Linux, Windows. Nó cũng hỗ trợ cả x86 và x86-64 system. Đòi hỏi CPU trên máy tính của bạn có chức năng Intel VT hoặc AMD-V.

Cài đặt KVM trên CentOS 7

[[email protected] ~]# yum -y install qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils

# đảm bảo các mô dun được nạp

[[email protected] ~]# lsmod | grep kvm kvm_intel 138567 0
kvm 441119 1 kvm_intel
[[email protected] ~]# systemctl start libvirtd
[[email protected] ~]# systemctl enable libvirtd

Cấu hình mạng cho máy ảo KVM.

# thêm bridge “br0”

[[email protected] ~]# nmcli c add type bridge autoconnect yes con-name br0 ifname br0 Connection 'br0' (0f4b7bc8-8c7a-461a-bff1-d516b941a6ec) successfully added.

# đặt IP cho “br0”

[[email protected] ~]# nmcli c modify br0 ipv4.addresses 10.0.0.30/24 ipv4.method manual

# đặt Gateway cho “br0”

[[email protected] ~]# nmcli c modify br0 ipv4.gateway 10.0.0.1

# đặt DNS cho “br0”

[[email protected] ~]# nmcli c modify br0 ipv4.dns 10.0.0.1

# loại bỏ cài đặt hiện tại

[[email protected] ~]# nmcli c delete eth0

# thêm một interface nữa như là một thành viên “br0”

[[email protected] ~]# nmcli c add type bridge-slave autoconnect yes con-name eth0 ifname eth0 master br0

# khởi động lại

[[email protected] ~]# reboot
[[email protected] ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:9f:9b:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
link/ether 22:f8:64:25:97:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
valid_lft forever preferred_lft forever
4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 00:0c:29:9f:9b:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.30/24 brd 10.0.0.255 scope global br0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:9bd3/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Chúc các bạn thành công!

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This