Main Menu

What’s New?

Tạo một tài khoản FTP trên Directadmin

Shares

1 –  Truy cập vào directadmin http://domain:2222  với user quản lý 

2 – Bên trong giao diện ,chọn  ‘FTP Management’ bên dưới mục  ‘Your Account’.

3 – sau khi vào ‘FTP Management’ , nhấn chọn ‘ create FTP Management’4- Khai báo các thông tin cần  và chọn các mục phân quyền cho  tài khoản  FTP là root thư mục hay tùy chỉnh thư mục :