Main Menu

What’s New?

Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS 7

Tổng quan về LEMP Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7. – Nginx là một máy

Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server. [root@yourdomain.com ~]# yum -y install dhcp [root@yourdomain.com ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf # tạo mới # xác định domain name option domain-name "yourdomain.com"; # xác định hostname và IP address server option domain-name-servers demo.yourdomain.com.com; #

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên CenOS 7

Tạo tệp zone để máy chủ phân giải địa chỉ IP từ domain. 1. Đối với internal zone Ví dụ sử dụng địa chỉ internal [10.0.0.0/24], domain [yourdomain.com], Thay thế chúng vào hệ thống DNS Server của bạn. [[email protected]

Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer

Cài đặt BIND để cấu hình DNS Server phân giải tên miền hoặc địa chỉ IP trên CentOS 7. 1. Cài đặt BIND [[email protected] ~]# yum -y install bind bind-utils 2. Cấu hình BIND Ví dụ này hiển thị