Main Menu

What’s New?

Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 2)

Cài đặt virt-manager cho KVM trên CentOS 7 [root@yourdomain.com ~]# yum -y install virt-manager Khởi động Desktop và chạy ‘Virtual Machine Manager‘. Nhấp vào ‘New’ ( biểu tượng màn hình ở phía trên bên trái) và mở wizard để tạo ra một máy ảo

Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 1)

Cài đặt GuestOS và tạo một máy ảo cho KVM trên CentOS 7. Cài đặt GuestOS [[email protected] ~]# mkdir -p /var/kvm/images # create a new Storage Pool [[email protected] ~]# virt-install # tên của máy ảo --name centos7 #

Hướng dẫn cài đặt KVM trên CentOS 7

KVM là gì? KVM là công nghệ ảo hóa mới cho phép ảo hóa thực sự trên nền tảng phần cứng. Do đó máy chủ KVM giống như XEN được cung cấp riêng tài nguyên để sử dụng, tránh việc

Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server. [root@yourdomain.com ~]# yum -y install dhcp [root@yourdomain.com ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf # tạo mới # xác định domain name option domain-name "yourdomain.com"; # xác định hostname và IP address server option domain-name-servers demo.yourdomain.com.com; #

Hướng dẫn kích hoạt BIND trên CentOS 7

[[email protected] ~]# systemctl start named [[email protected] ~]# systemctl enable named 2. Nếu đang chạy Firewalld, hãy cho phép dịch vụ DNS Server. BIND sử dụng port 53/TCP, UDP. [[email protected] ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent success [[email protected] ~]#

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên CenOS 7

Tạo tệp zone để máy chủ phân giải địa chỉ IP từ domain. 1. Đối với internal zone Ví dụ sử dụng địa chỉ internal [10.0.0.0/24], domain [yourdomain.com], Thay thế chúng vào hệ thống DNS Server của bạn. [[email protected]

Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer

Cài đặt BIND để cấu hình DNS Server phân giải tên miền hoặc địa chỉ IP trên CentOS 7. 1. Cài đặt BIND [[email protected] ~]# yum -y install bind bind-utils 2. Cấu hình BIND Ví dụ này hiển thị

Dnsmasq: Cấu hình DHCP Server trên CentOS 7

RonalVinh Tôi là Vinh, chuyên ngành của tôi là Mạng Máy Tính, tôi thích và đam mê công nghệ từ nhỏ. Ngoài ra tôi thích chơi game, bóng đá, thích chia sẻ và giúp đỡ mọi người với những diều

Hướng dẫn cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7

Dnsmasq là một máy chủ DNS, TFTP và DHCP. Nó được thiết kế để cung cấp địch vụ DNS và dịch vụ DHCP cho mạng LAN. Cơ chế hoạt động của Dnsmasq Dnsmasq nhận truy vấn DNS và trả lời

Thiết lập mạng trên CentOS 7 – Linux WebServer

  1. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ. # Đặt tên máy chủ [[email protected] ~]# hostnamectl set-hostname demo.yourdomain.com # Hiển thị thiết bị [[email protected] ~]# nmcli d DEVICE TYPE STATE CONNECTION eth0 ethernet connected eth0 lo